Αρχική σελίδα » Περιλήψεις


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αξιολόγηση της Περίληψης: Η αξιολόγηση και κατάταξη της περίληψης θα γίνει με ανώνυμη διαδικασία κρίσης, με βάση αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο και το κείμενο της περίληψης (τα ονόματα των συγγραφέων και το ίδρυμα προέλευσης της εργασίας δεν θα είναι εμφανή).
Τρόπος Παρουσίασης: Κατά την υποβολή της εργασίας οι συγγραφείς θα πρέπει να δηλώσουν μόνο ένα θεματικό-ερευνητικό πεδίο στο οποίο επιθυμούν να παρουσιάσουν την εργασία τους. Ανάλογα με την τελική αξιολόγηση κάθε εργασία θα επιλεγεί είτε για προφορική είτε για αναρτημένη (poster) παρουσίαση.
Δημοσίευση των Περιλήψεων: Οι εργασίες που θα επιλεγούν για παρουσίαση στο συνέδριο θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου, τα οποία θα αναρτηθούν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Συνεδρίου και του Τμήματος σε μορφή pdf.
Διόρθωση Περιλήψεων: Όσες εργασίες κριθούν αποδεκτές αλλά χρειάζονται αλλαγές ή διορθώσεις, θα επιστραφούν στον υπεύθυνο συγγραφέα και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου διορθωμένες εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Προφορικές Ανακοινώσεις
• Η παρουσίαση κάθε προφορικής ανακοίνωσης θα είναι διάρκειας 10 λεπτών. Θα δοθούν 5 λεπτά για συζήτηση.
• Ο βασικός οπτικο-ακουστικός εξοπλισμός της κάθε συνεδριακής αίθουσας θα περιλαμβάνει Video Data Projector, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Οθόνη Προβολής, Μικροφωνική Εγκατάσταση, Laser pointer.
• Παρακαλούμε η παρουσίαση να είναι περιεκτική, να δίνει έμφαση στα κύρια σημεία της μελέτης και να είναι ευανάγνωστη από απόσταση.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις
• Στο Συνεδριακό Κέντρο θα υπάρχει προκαθορισμένος χώρος ανάρτησης των περιλήψεων σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια.
• Σε κάθε πλαίσιο ανάρτησης θα έχει ήδη τοποθετηθεί ο κωδικός αριθμός της κάθε περίληψης, ώστε οι συγγραφείς να αναρτήσουν τις εργασίες τους στις προβλεπόμενες θέσεις.
• Μέγιστες διαστάσεις πλαισίου Poster: 0,80 πλάτος Χ 1,20 ύψος. Παρακαλούμε να τηρηθούν αυστηρώς οι διαστάσεις αυτές.
• Οι συγγραφείς θα προμηθευτούν τα απαιτούμενα υλικά για την ανάρτηση των Ανακοινώσεων από τη Γραμματεία που θα λειτουργεί στο Συνέδριο.

Προϋποθέσεις
• Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί η περίληψη στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και στον ειδικό τόμο περιλήψεων είναι ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την περίληψη:
- να έχει κάνει εγγραφή στο συνέδριο και
- να έχει κάνει καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής (κόστος εγγραφής).
• Κανείς συγγραφέας δεν θα μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες από δύο εργασίες. Μπορεί, όμως να συμμετέχει σε περισσότερες ως συν-συγγραφέας (π.χ. μέχρι πέντε).
• Ο συγγραφέας που είναι υπεύθυνος για την παρουσίαση ή ανάρτηση της περίληψης θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τη γραμματεία εγκαίρως κατά την ημέρα της παρουσίασης.