Αρχική σελίδα » Υποβολή εργασιών » Οδηγίες προετοιμασίας περίληψης

Προετοιμασία περίληψης

Η περίληψη πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και να περιλαμβάνει:

  • τον τίτλο της εργασίας (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα),
  • το επώνυμο κάθε συγγραφέα, ακολουθούμενο από το αρχικό του ονόματός του (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα),
  • το Εργαστήριο, Σχολή, Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο όπου εκπονήθηκε η έρευνα,
  • το κυρίως κείμενο, χωρισμένο σε πέντε (5) παραγράφους με τις εξής επικεφαλίδες: Εισαγωγή, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση/Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία. 

Προσοχή!

✓   Ο τίτλος της εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους 200 χαρακτήρες (με κενά)

✓   Το κυρίως κείμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2500 χαρακτήρες (με κενά)

✓   Δεν επιτρέπονται πίνακες ή γραφήματα.

✓   Η παράγραφος της Βιβλιογραφίας πρέπει να περιλαμβάνει 2-3 αναφορές, γραμμένες σύμφωνα με το στιλ ΑΡΑ (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). 

Οι συγγραφείς καλούνται να χρησιμοποιήσουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.

Για να αξιολογηθεί η εργασία σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία υποβολής. Εργασίες που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα  αξιολογηθούν.