Αρχική σελίδα » Υποβολή εργασιών

Υποβολή εργασιών

Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν με ανώνυμη διαδικασία κρίσης, με βάση αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο και το κείμενο (τα ονόματα των συγγραφέων και το ίδρυμα προέλευσης της εργασίας δεν θα είναι εμφανή). Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της εργασίας τους έως τις 24/3/2019.

Όσες εργασίες κριθούν αποδεκτές αλλά θα χρειαστούν αλλαγές ή διορθώσεις, θα επιστραφούν στον υπεύθυνο συγγραφέα/εις και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Οι εργασίες που θα αξιολογηθούν θετικά για παρουσίαση (προφορική ή αναρτημένη) θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα σε μορφή pdf.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί μια εργασία στο τελικό επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την ανακοίνωση:
α) να έχει κάνει εγγραφή στο συνέδριο και
β) να έχει καταβάλει το δικαίωμα συμμετοχής (κόστος εγγραφής).
-  Κάθε 1ος συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει μία εργασία, αλλά να συμμετέχει σε περισσότερες ως συν-συγγραφέας.
- Ο συγγραφέας που είναι υπεύθυνος για την παρουσίαση ή ανάρτηση της εργασίας θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τη γραμματεία εγκαίρως, αφού συμβουλευτεί το πρόγραμμα.